Aktívny odpočinok

Partner portálu

Reklama

O nás

Reklama

Banská Štiavnica a Kremnica, banské mestá

Banskobystrický kraj

Vydáme sa za históriou svetoznámych stredovekých banských mest. Ležia vo strednom Slovensku, v krásnej krajine Kremnických a Štiavnických vrchov s možnosťou výletov do prírody a kúpania v tajchoch pre odvážnejšie. V piatok pojdeme do okolí Banskej Štiavnice, najstaršieho banského mesta u nás. CHKO Štiavnické vrchy sú sopečného základu, žije tu 120 druhov vtákov, v opustených baniach sú netopiere. Vodné nádrže-Tajchy vznikli prevažne v 18. stor. a v Európe nemajú obdobu. Najznámejšie sú Richavské, Počúvalské a Hodrušské jazero. Ide o dokonalý systém zachytávania zrážkovej vody.
V sobotu bude dobrá prechádzka. Časti mesta sú na svahoch blízkych kopcov rozložené terasovito. Prosperita baní a povýšenie na slobodné kráľovské mesto ovplyvnilo budovanie aj architektúru. NKP Starý zámok je pod kopcom Paradajz, funguje tu Slovenské banské múzeum. Vzhľad je určený prestavbami od 13. stor. Najstarší je býv. kostol Panny Márie, trojloďová románska bazilika. Na jej Z strane situovali vežu. Súčasne sa staval karner sv. Michala. V r. 1497-1516 bola prestavaná na gotický halový chrám. Priestor uzavreli hradobným múrom, počas vojny s Turky sa prebudoval. Renesančná strážna pevnosť Nový zámok bola vybudovaná v r. 1564-71. Je tu expozícia Slovenského ban. múzea. Má tvar masívnej šestipodlažnej hranolovej veže so štyrmi kruhovými nárožnými baštami. Na stavbu sa z dvoch strán napájalo opevnenie, v múre sú prerazené strieľne. Prízemie má 1 priestor zaklenutý krížovými klenbami na stredných pilieroch, podlažia majú drevené stropy. Pomenovanie "Panenský zámok" je novšie. Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny">Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny postavili v r. 1488-91. Tzv. Slovenský kostol má jednoloďovú dispozíciu, neskorogotická sieťová klenba prechádza z lode do presbytéria. Klenbové rebrá a pásy organového chóra dosedajú na figurálne konzoly. Hlavný oltár je barokový z r. 1727, riešený ako stĺpová architektúra, je na ňom obraz Zasnúbenie sv. Kataríny. Bývalý dominikánsky kostol so zvyškami kláštora poch. z 30. r. 13. stor. Tzv. Nemecký k. vybudovali ako trojloďovú baziliku sv. Mikuláša. Klasicistický interiér poch. z 18. a 19. stor., hlavný oltár je z r. 1811. Radnicu, prízemný gotický dom rozšírili zač. 16. stor. renesančne. Dnešný vzhľad nadobudol v 18. stor. V budove obdĺžnikového tvaru s vežičkou na JV nároží sa zachovali ren. hrebienkové klenby a na strope siene baroková nástenná maľba-apoteóza spravodlivosti. Voľne stojací Bellházyho dom sa nachádza v Z časti jadra. Prešiel zložitým vývojom. Pre dnešný výraz bola rozhodujúca prestavba z r. 1616, ktorá zjednotila pristavaním loggie a arkiera dva gotické objekty. Po r. 1756 patril richtárovi J. Bellházymu, vtedy sa uskutočnila baroková prestavba. Zo S strany pristavali arkádovú chodbu a z V strany obytné krídlo. Komorský dvor je sídlom Slovenského ban. múzea. Komplex vytvorili prestavbou gotických objektov a ich prepojením ako sídlo Banskej komory. Trojpodlažný dom je nepravidelný s tromi dvormi a uličnou fasádou. Pod oblúkom renesančnej loggie na hor. nádvorí je doska s vyrytou čiarou-Štiavnický poludník. Meštianské domy sú na Nám. sv. Trojice. Domy č. 1-12 patrili najvýz. mešťanom-waldbürgerovcom. Ide o jedno-, dvoj- až trojpodlažné reprezentačné mázhausovské stavby z gotiky a renesancie. Zaujímavé sú Kretschmáryho dom, Žemberovský dom, Fritzov dom obnovený pre účely Št. ústredného ban. archívu, Gerambov dom a iné. Klopačka, baroková vežovitá stavba bola vybudovaná v r. 1681. Išlo o zariadenie na zvolávanie baníkov na drevenú dosku. V objekte je expozícia. Je obdĺžníkového dvojtraktového typu s obytnou časťou a priechodom, nad ktorým situovali štvorpodlažnú vežu klopačky, rozšírili v 19. stor. o prízemnú časť. Priechod je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Má ihlanovú šindľovú strechu s vys. laternou. Kalvária je komplex barok. stavieb na kopci Scharfenberg. Bol vybudovaný v r. 1744-51. Skladá sa z dol. barokového kostola, ohraničeného z dvoch stran vežami, za ktorým je kríž s figurálnou skupinou, schodov, sam. kaplnky Ecce homo pod vrcholom a horného barok. kostola. Je centrálny s oválnou loďou medzi hranolovými vežami, za ktorými je Boží hrob. Zo strán stavieb sú pri serpentínovite sa vinúcich chodníkoch stanice-kaplnky. Zástavba pre prírodné danosti členitého terénu nedávala možnosť vybudovať urýchlene súvislý fortifikačný systém. Vytvoril sa dvojitý pás mestského opevnenia pospájaním s doplnením obv. múrov jedn. domov. Hlavné komunikácie uzavreli vstavanými bránami-Roxerovou, Piargskou, Belianskou, Kammerhofskou, Antolskou a i. Do systému protitureckého opevnenia včlenili i staršie hradné na Glanzenbergu, ktoré zosílili zemným valom a priekopou. Židovskú synagógu postavili v r. 1893 u najfrekventovanejšej cesty. Vonkajší vzhľad robí dobrý dojem. Štíhla, vysoká, rovnomerne proporciovaná stavba, členená fasáda so štítovým múrom vyzerá ako koruna.
V sobotu večer, alebo nedeľu ráno sa možno vydať do Kremnice, jedného z najvýzn. stredovekých banských mest na Slovensku. Členitý reliéf, blízke lesy a horské lúky spolu s hist. zástavbou vytvárajú ojedinelý urbanistický súbor. Špecifické je tesné vymedzenie mesta. Kremnické vrchy majú starovulkanickú stavbu súvrství mäkších hornín, najmä tufov. Usadili sa z drobnejšieho materiálu a popola, chrlených vo fáze výbuchu sopky. Blahobyt a rozkvet Kremnice dokumentuje rychlý rást opevnenia, kostolov, svetelných stĺpov a hradného areálu. NKP Mestský hrad je areálom u hradieb. V S časti stojí vstupná veža so smolným nosom. Nástenné maľby a konsekračné kríže sú zo zač. 15. stor. Do nádvoria je otvorená Banícka bašta. Ďalším objektom, vstavaným do opevnenia, je býv. radnica. Zachovali sa dve podlažia, vstupné schodisko je nasmerované ku kostolu sv. Kataríny uprostred nádvoria, dvojloďovej halovej stavby z 15. stor., veža kostola je renesančná aj regotizovaná. Hodinová veža Türl patrí k najstarším. Rímskokatolícky kostol františkánov a kláštor dokončili v r. 1660, jednoloďový kostol sv. Františka v r. 1715. Po r. 1758 vznikla aj rokok. loretánska kaplnka. Dvojpodlažný kláštor bol štvorkrídlový s rajským dvorom. Stavby majú rozdielne členenú uličnú fasádu. Stredná os je zvýraznená tympanónovym portálom. Rohový gotický dom so vstupnou sieňou z 1. pol. 15. stor. prestavali v r. 1738 pre potreby radnice. Mohutná manzardová strecha a pilastrami členená štvorosová fasáda je zvýraznená balkónom, preto má v domoradí patričný lesk. Bočná fasáda s detailami architektúry i výzdoby je ukážkou neskorogot. exteriéru kremnických domov. Súčasťou je dom z 15. stor., spojený v 18. stor. Gotické budovy Mincovne v SZ rohu námestia v 16. stor. radikálne prestavali. Mala charakter fortifikačnej stavby s arzenálom zbraní okolo stred. dvora. V r. 1882-89 postavili pri modernizácii technológie novú ražobňu. Nachádza sa tu miestnosť býv. pokladnice, zaklenutá na stredný renesančný stĺp. Fasáda bola upravená v prvej pol. 19. stor. v klasicistickom slohu. Múzeum mincí a medailí je umiestnené v dvojpodlažnom dome so vstupnou sieňou z konca 14. stor. Z dvojetážovej pivnice viedla chodba vytesaná priamo do skaly do priestorov baní. Expozície poskytujú prehľad o siedmi stáročiach mincovníctva a medailérstva. Ďalšie sú umiestnené na Kollárovej ul. v dome z 15. a 16. stor. V priechode je zach. gotický portál, na poschodí diamantové klenby zo zač. 16. stor. a na fasáde got. polychrómia a dymové otvory. Gotický Dom č. 48 prestavali v r. 1527 a 1624. Barokovo upravený bol po pol. 18. stor. Z prestavby zo 16. stor. pochádza na 1. poschodí nástenná maľba klenieb s rozvilinami, ktorá je u tzv. zelenej izby. Tu sú reprezentačné priestory zdobené maľovanými rastlinnými motívmi. Na prízemí a v suteréne sú got. portály a ostenia. Zo 17. stor. sa zachovali štukové klenby v zrkadlách. Hlavná fasáda je baroková. Mestské opevnenie tvoril múr s baštami, napájajúci sa na hradný areál. Bašty a priekopy spevňovali systém od prelomu 14. a 15. stor. V 2. pol. 19. stor. sa začalo likvidáciou, ale odstránili len Bystrickú a Hornú bránu.

Posledné komentáre -

Reklama:

Reklama:

Banská Štiavnica a Kremnica, banské mestá - informácie k miestu

Reklama

Reklama