Aktívny odpočinok

Partner portálu

Reklama

O nás

Reklama

Vinohradníctvo a viničná mesta v blízkosti Bratislavy

Bratislavský kraj

Rača-Svätý Jur-Pezinok-Modra
Možno íst na bycikloch, alebo pomaly v automobilu, tiež len pešo. V sobotu budeme najprv v Bratislave. Štvrť Rača leží na sev. okraji mesta na kraji Malých Karpát. Spomíná sa od r. 1296 ako vinohradnícka oblasť známá v 18. stor. červeným vínom frankovkou. Gotický kostol sv. Filipa a Jakuba pochádza zo 14. stor. Má mohutnú hranolovú vežu zakončenú vysokou ihlanovou strechou. Je dominantou obce, budovu postavili pred r. 1390 v gotickom slohu. V r. 1629 kostol renesančne prestavali a v r. 1732 upravili v slohu vrcholného baroka. Na opačnom konci obce sa zachovala kaplnka sv. Anny. Evanjelický kostol je podstatne mladší v r. 1834-35 ho postavil prešporský architekt B. Pandl. Vežu k nemu dostavali až v r. 1905. Alternatívou je Račiansky okruh. Zo štvrte sa dostaneme k letnému kúpalisku Zbojníčka. Serpentínami zídeme k oblému vrchu Malá Baňa, kameňolom nám otvára výhľad na svahy Malých Karpát. Po zalesnenom chrbte dojdeme k rázcestiu smerom k studničke menom Zbojníčka. Pokračujeme na Pánovu lúku a na Bystrické, kde sa križuje viacero turistických chodníkov. Žltý chodník dovedie turistov k horárni Biely kríž, najvyššiemu bodu trasy. Túra pak vedie po ceste s modrými turistickými značkami do Rači. Blízke mesto Svätý Jur má bohatú vinohradnícku históriu, v r. 1990 bol vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Pod mestom je Šúr, zalesnené územie o 370 ha zaujímave z hlediska rekreačného aj botanického. V blízkosti mesta vyrástol v 13. stor. hrad Biely Kameň. Jadrom mesta je terénne stúpajúca Prostredná ulica, nižšie je námestie s kaštieľom, kláštorom a kúriami. Pálffyovský kaštieľ stojí na konci Prostrednej ulice. Je neskorogotickou stavbou prestavanou renesančne v r. 1609, zbarokizovanou v r. 1746 a romanticky upravovanou koncom 19. stor. Ide o voľne stojacu budovu s veľkým dvorom a hlbokými, rozsiahlymi renesančne klenutnými pivnicami. Romantická úprava zasiahla v interiéri najmä slávnostné komunikačné priestory a schodisko. Stalo sa to aj v honosných miestnostiach na poschodí, fasádu architekti pretvorili v duchu novorenesancie. Evanjelický kostol církvi augsburského vyznania bol postavený v r. 1783. Ren. meštiansky dom Segnerovcov smerom do Prostrednej ulice sa čiastočne prestaval na evanjelický kostol. V interiéroch sú renesančné klenby, v bohoslužebnom priestore rovné stropy. Na streche je osadené výtvarne zaujímavo riešená veža-zvonica, ktorá vznikla v 2. štvrtine 20. stor. Z interiérového zariadenia zasluhuje pozornosť oltárny obraz podľa Van Dycka a rokoková kazateľnica.
Rímskokatolícký farský kostol sv. Juraja je ranogotickou stavbou z poslednej štvrtiny 13. stor. Preklenutý bol kostol v prvej tretine 15. stor. Renesančné úpravy a stavba západnej empory sú z rokov 1585-90. Miesto veže, ktorá zhorela v r. 1663, vznikla samostatná drevená zvonica. Kostol s dvojloďovým halovým priestorom a polygonálne ukončeným presbytériom má v interiéri zachovaný gotický klenbový systém. Nástenné maľby sú z 15. stor. Vzácny a ojedinelý je kamenný ranorenesančný oltár sv. Juraja od majstra A. Pilgrama. Kláštor a kostol piaristov vznikol v r. 1654 ako evanjelický typ kazateľských sieňových kostolov s obiehajúcou emporou. V r. 1686 ho dostali piaristi, ktorí ho zbarokizovali. Budovu po požiari v r. 1708 opravili a pristavali kláštor s pravidelnou štvorkrídlovou dišpozíciou na mieste starších budov a vinohradníckych domov. Ďalší požiar motivoval obnovu kláštora a kostola v r. 1754. Napokon ho rozšírili stavbou gymnázia. Je jednoloďový s poschodovou emporou na pilieroch, interiér je barokový z prelomu 17. na 18. stor. Vinohradnícky meštianský dom na Ul. dr. Kautza č. 1 je vystavaný v renesančnom štýle. Pri stavbe sa použili staršie múry z pol. 16. stor. Je prístupný veľkou renesančnou bránou, vedúcou do vstupného priestoru sklenutého renesančnou klenbou. Vo dvorovej časti má veľké dvojúrovňové pivnice so zachovaným vinohradníckym zariadením. Mestské opevnenie vybudovali v r. 1603-47. Jedna polkruhovo ukončená malá bránka sa zachovala na východnej strane.
V nedeľu si prezrieme pekné mestá. V Pezinku sa nachádza Malokarpatské vinohradnícké múzeum a rodný dom maliara Jana Kupeckého. Areál kaštieľa je pri hlavnej ceste. Postavili ho Illésházyovci na základoch stredovekého vodného hradu z 13. stor. Pred pol. 17. stor. prešiel pod Pálffyovcov, v jadre renesančný kaštieľ barokovo upravili v r. 1718. Prestavba ho zmenila na kruhovo uzavretý objekt. Zachoval sa majolikový kozub. Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie je situovaný medzi komunikačnými osami. Bol postavený v pol. 14. stor. Je trojloďovým priestorom s predĺženým presbytériom, na juž. strane má kaplnku. Priestory sú zaklenuté krížovými rebrovými klenbami, v strednej lodi má klenba geometrické vzory a v presbytériu je hviezdicová, dosahujúca na konzoly. Veža je zbarokizovaná. Rímskokatolícky kostol Premenienia Pána, "Dolný kostol" je na hlavnom námestí. Postavili ho ako evanjelický v renesančnom štýle. Sieňový typ prerobili na trojloďový, hlavná loď je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Interiérové zariadenie je v barokovom slohu ako hlavný poschodový stĺpový oltár. Kláštor a kostol Najsvätejšej Trojice je barokový. Predstavuje typ bezvežového objektu s jednoloďovým priestorom a rovným uzáverom presbytéria. Loď je zaklenutá valenou lunetovou klenbou, interiéry a oltáre sú barokové. Kláštor má dvor a záhradu obkolesenú zo sev. a záp. strany hradbami. Štvorkrídlová radnica stojí na Radničnom nám. Je dominantou s nepravidelným tvarom. Vybudovali ju okolo r. 1600, upravovali v druhej tretine 17. a v pol. 18. stor. v baroku. 11-osová fasáda je zovretá kruhovými arkiermi, krídla majú na prízemí slepé arkády, miestnosti sú zaklenuté krížovými hrebienkovými klenbami. Osobitný typ meštianskych domov sa vytváral spojením dvoch bytových jednotiek v tvare U. Fasády charakterizuje použitie arkiera opretého o krakorce nad portálom alebo po stranách na nároží. Blokovú hmotu oživujú rytmizované okná. Dve chrámové vežičky, pologuľaté okná v románskom štýle, polokrúhle rímsy, bohatá štuková ornamentika a ozdoby po židovskej synagóge dávajú budove maursko-byzantský ráz. Mestské opevnenie má charakter renesančných bastiónových pevností s násypovou konštrukciou. Najsúvislejšie sa zachovalo na záp. strane.
Modra bola centrom kultúry so školami a hudbou, aj národného kult. života. Žili tu významný dejatelia, umrel tu Ľudovít Štúr, na námestí stojí jeho pomník. Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa sa nachádza pri cintoríne na Dolnej ul. Je gotickou stavbou z druhej pol. 14. stor., upravovaný bol v druhej pol. 15. stor. Jednoloďový kostol je zaklenutý krížovými klenbami, má presbytérium s polygonálnym uzáverom. Po stranách lode sú empory a got. portál na juž. strane. Presbytérium má nástenné maľby z 18. storočí, hlavný oltár je tiež z 18. stor. Meštianské domy sú na námestí a Dolnej ulici. Tvoria súbor objektov s jednoduchým arch. riešením. V interiéroch sa zachovali renesančné články-portály, klenby alebo ostenia okien. Typické sú nárožné arkiere, ktoré majitelia s obľubou používali. Kaštieľ je za Hornou bránou. Štvorkrídlová budova má v prízemí miestnosti zaklenuté renesančnými hrebienkovými klenbami. Hladká fasáda na juž. nároží má polkruhový arkier, na nádvorí je loggia na toskánskych stĺpoch. Pri ňom sa rozprestiera okrasná záhrada, v jadre francúzsky park. Židovská synagóga je masívna tehlová stavba, postavená v neomaurskom štýle. Mestské opevnenie má charakter renesančných bastiónových pevností s násypovou konštrukciou, Horná brána je štvorpodlažná so štvorcovým tvarom, v prízemí s prejazdom. Pri meste je rekreačná oblasť Harmónia, kde je možno sa uvolniť po náročnom cestovaniu nielen na športoviskách.

Posledné komentáre -

Reklama:

Reklama:

Vinohradníctvo a viničná mesta v blízkosti Bratislavy - informácie k miestu

Vinohradníctvo a viničná mesta v blízkosti Bratislavy - služby v okolí

Reklama

Reklama