Aktívny odpočinok

Partner portálu

Reklama

O nás

Reklama

Vrchy v Nitrianskom kraji a termálně kúpeľe

Nitriansky kraj

Cez víkend budeme v horskej prírode. Možno ísť pešo, alebo kombinovať chodzu, jazdu na bicykli alebo v automobile. Výlet je vhodný predovšetkým pre letnú turistiku. Najvyšším vrchom Pohronského Inovca je Inovec ( 901 m. n. m. ). Skladá sa z častí Veľký Inovec na juhu, Lehotské planiny na SZ a Vojštín na SV. Sopečné pohorie budovali prevážne andezity, spiatočná erózia rozrezala hlboko okrajové zlomové svahy. V strednej a SZ časti sa zachoval povrch tvaru náhornej planiny, pohorím vedie rozvodnica medzi povodím Hrona a Žitavy. V J časti prevladajú dubové, v S časti bukové lesy, využívajú sa pre agroturistiku a rodinnú rekreáciu. CHKO Ponitrie sa rozkladá na území pohorí Tribeč a Vtáčnik, ktoré ide spoznať z prírodovedného hľadiska ako značne odlišné. Tribeč sa tiahne SV smerom od Nitry a začína Zoborskými vrchmi u krajského mesta, kde funguje veľká biodiverzita. Obal jadra tunajšej Fatransko-tatranskej oblasti tvorí vápenec a dolomity, lemujú ho kremence. Stretávajú sa tu rastlinné a živočíšne spoločenstvá typické pre panónsku oblasť a nižšie Karpaty. Medzi rastlinami je zaujímavý a jedinečný peniažtek slovenský, tiež orchidej jazýčkovec východný a hrachor benátsky. Pohorí Tribeč je jedným z troch území na Slovensku, kde hniezdi orol kráľovský, žije tu aj výr skalný, lelek lesný alebo včelár lesný. Vyskytujú sa krasové útvary ako Žibrická jaskyňa. Sopečný Vtáčnik je historicky oveľa mladší. Na území CHKO Ponitrie rastie cez 1200 druhov vyšších rastlín, zo živočíchov tu žije viac ako 5500 druhov. Pre prírodné hodnoty ju zaradili do zoznamu európskej siete chránených území NATURA. Zaujímave sú biotopy NPR Hrdovická, prírodné rezervácie Solčiansky háj a Kovarská hora. Najvyšším vrchom Tribeča je Veľký Tribeč ( 829 m. n. m. ). Hlavný chrbát je rozvodím medzi Nitrou a Žitavou. Prevladajú dubovo-habrové, dubové a bukové lesy. Predstavuje dva typy krajiny, hornatinná zalesnená neosídlená krajina, ktorá je vhodná pre pešiu turistiku v lete a bežkárov v zime a predhorskú krajinu s kopanicami, kde sa rozvíja agroturistika a cyklostezky. Smerom na JZ pokračuje Tribeč cez Jelenec s hradom Gýmeš až k Zoboru ( 588 m. n. m. ), ktorý sa vypína nad historickou Nitrou. Obec Horné Lefantovce leží v horách. Kostol sv. Martina biskupa je klasicistický so vstavanou vežou, v lese umiestnili kryptu zo zač. 19. stor. Kaštieľ v tvare T bol paulínskym kláštorom, zmeneným od r. 1894 v historizujúcom slohu na šľachtické vidiecké sídlo v anglickom parku. Renesančný kaštieľ z r. 1618 je trojkrídlová stavba s uzavretým nádvorím, s dvoma nárožnými polkruhovými baštami a stredovým balkónovým rizalitom. Neskorobaroková kúria pochádza z konca 18. stor. Obec Jelenec sa nachádza v okrese Nitra. U dvoch jazer pre kúpanie sú ubytovací kapacity. V r. 1262 sa písalo o hrade Gýmeš, ktorý spustol medzi r. 1840-80 a v súčasnosti je z nej zrúcanina. Barokový kostol Povýšenia sv. Kríža pochádza z r. 1720, r. 1950 bol rozšírený o bočnú loď. Barokový kaštieľ z r. 1722 je pozdĺžna stavba v tvare L, s rizalitmi v strede na hlavnej, do parku situovanej fasády. Chránený areál Jelenská gaštanica má rozlohu 3,8 ha a je výborne adaptovaný pre rekreantov. Kostoľany pod Tribečom ležia pri Drevenici. Na staršie osídlenie poukazujú archeologické nálezy: Hradisko na Lysci z mladšej doby halštatskej. Najvýznamnejšou pamätihodnosťou je ranorománsky kostolík sv. Juraja z prvej pol. 11. stor, prestavaný bol v 13. stor. Vnútri sa nachádzajú zaujímavé fresky a okolo je umiestnené pohrebisko z 10.-12. stor. V časť patrila kláštoru Zobor, Z hradnému panstvu Jelenec. Obec Kovarce leží v okrese Topoľčany. Rím.-kat. kostol z r. 1755 je klasicistický, kaplnka z konca 18. stor. baroková, barok. kaštieľ je z konca 18. stor. Kovarská hora je PR na rozlohe 4,4 ha, založená v r. 1993. V pohorí je areál s netypickou skladbou rastlín s hrdobarkou páchnucou. PP Belanov kút sa rozprestiera na ploche 2,72 ha, prirodzené spoločenstvá mŕtveho ramena majú početné chránené druhy. Hrad Oponice sa spomína v r. 1300 a bol strediskom panstva. Obsadili ho husitia a v r. 1645 vyhorel. Apponyiovci sem preniesli známu knižnicu, zachránené zväzky boli po 2. sv. vojne uložené v Slovenskej národnej knižnici a časť je súčasťou expozície v tzv. malom ( Marczibányiovskom ) kaštieli. V ňom je od r. 1993 zriadené Apponyiovské poľovnícke múzeum. Veľký renesančný kaštieľ zo 17. stor. sa nachádza uprostred anglického parku. V kostole sv. Petra a Pavla z r. 1793 je rodinná hrobka Apponyiovcov.

V sobotu alebo nedeľu sa možno vydať na zaujímavé miesta. SZ oblasť pohorí Štiavnické vrchy, na Z od línie Pukanec-Starý potok patrí k najmasívnejšej časti Štiavnických vrchov. Vyznačuje sa prevahou andezitových prúdov nad sopečnými tufmi a brekciami, čo sa prejavuje na veľmi rozčlenenom reliéfe s hlbokými dolinami a výraznými chrbtami a vrchmi. Obec Jabloňovce sa nachádza v okrese Levice, v Podunajskej pahorkatine a vo Štiavnickych vrchoch. Prvá písomná zmienka o Dolnom Almášu pochádza z r. 1245, o Hornom Almášu z r. 1428. Kostol reformovanej církvi bol vystavený v r. 1459, kostol rím.-kat. církvi v r. 1794. Kaštieľ je z 1. pol. 19. stor. PR Jabloňovský Roháč má rozlohu 64,6 ha a bola založená v r. 1950. Na andezitovom podklade tu rastie typický starší dubový les a naň navädzujúci bukový. Pukanec leží na úpätí Štiavnických vrchov. Jednou zo zaujímavostí sú býv. bane, technické pamiatky. Je známy výrobou keramiky, kvalitným vínom a zachovanou ľudovou architektúrou. Históriu dokumentuje Pamätná izba v budove obecného úradu. Gotický kostol sv. Mikuláša biskupa zo zač. 14. stor. bol neskorogoticky upravený v r. 1506. Barokovo-klasicistická radnica z pol. 18. stor. bola postavená na staršom jadre. V obci sa zachovali zvyšky renesančných hradieb. Obec Bátovce sa nachádza v okrese Levice vo Štiavnických vrchoch. Kostol sv. Martina biskupa je gotický, jednoloďový so segmentovým uzáverom presbytéria, sakristiou a predstavanou vežou. Okolo r. 1730 bol barokovo obnovený. Tolerančný kostol augsburského vyznania sa vystaval v r. 1780-90, v 19. stor. pristavali vežu. Kat. fara je neskorobaroková, kúria pochádza z 2. pol. 18. stor.

Podhájska voda je svetovo unikátna. Vybudovalo sa preto známe kúpalisko s liečivými bazénmi s využitím po celý rok. Termálna voda je slaná, má liečebné účinky hlavne na choroby dýchacích ciest. Mineralizovaný prameň má pri ústí 83°C. Obec vznikla spojením dedin Belek a Svätuša v r. 1960. Z pamätihodností treba spomenúť secesný rímskokatolícky kostol Narodenia P. Márie s neogotickými prvkami vo Svätuši z r. 1904 a kostol v Beleku, ktorý bol vysvätený v r. 1906. Obec Poľný Kesov je turisticky priťažlivá. Nachádzajú sa tu termálne bazény s mineralizovanou vodou s možnosťou ubytovania a rekreačného oddychu. Obec má na katastri vodnú nádrž. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali aj špacializovaným chovom čistokrvných arabských koní, preto sa tu v r. 1814 uskutočnili prvé dostihy v Uhorsku, rím.-kat. kostol stojí od r. 1940. Archeologické nálezy pochádzajú z doby bronzovej. Termálne kúpalisko s areálom vodného prameňa Diakovce sa teší obľube na Slovensku aj v ČR. Pri kláštore existovala už v ranom stredoveku škola. Neskororománsky kostol má počiatky v 11. stor., k rom. kaplnke pristavali zač. 13. stor. novú časť, kostol P. Márie, ktorý bol vysvätený v r. 1228. Je dvojpodlažný, v hornej časti sa kedysi nachádzal kláštor, ako aj kostol pre klerikov. Zachovala sa tu najstaršia maďarská jazyková pamiatka Halotti beszéd ( Pohrebná reč ) z prvej polovice 13. stor. V Želiezovcach popri rieke Ipeľ sa našli významné neolitické nálezy želiezovskej kultúry ( 3 500-2 500 p. K. ). Prvá písomná zmienka je spojená s časťou mesta Mikula ( 1075 ). V r. 1720 v parku postavili barokový kaštieľ. Koncom 18. stor. postavili Eszterházyovci nový kaštieľ. Zemepán Karol pozval v r. 1818 a 1824 romantického skladateľa Franza Schuberta a tradícia s ním spojená je významnou súčasťou kultúrnych dejín mesta.

Posledné komentáre -

Reklama:

Reklama:

Vrchy v Nitrianskom kraji a termálně kúpeľe - informácie k miestu

Reklama

Reklama