Aktívny odpočinok

Partner portálu

Reklama

O nás

Reklama

Burda, Nové Zámky a okolie

Nitriansky kraj

V juhovýchodnej časti Nitrianského kraja leží lesnatá krajina. Je priťažlivá prírodným bohatstvom aj historickými konotáciami. Zaujímavé je tu ísť pešo cez kopce, alebo na bycikloch nenáročnou krajinou, terénom dobrou pre letnú turistiku. Burda, inak Kováčovské kopce, je krajinným celkom Matransko-slanskej oblasti. Je to stredohorská krajina so subtypom poľnohospodársko-vinohradníckej krajiny, najvyšším vrchom je Burdov v nadmorskej výške 388 m. Ide o izolovaný plochý andezitový chrbát, ktorý bol odrezaný eróznou činnosťou Dunaja a Ipľa od vulkanických pohorí Börszöny a Pilis v Maďarsku. Po okrajoch sú hnedozeme, pohorí je prevažne pokryté dubovým lesom. Obec Chľaba sa nachádza osamotene, na jej území sú pod Kováčovskými kopci NPR Burda a Leliansky les. Rozloha je 196,7 ha a vyhlásená bola v r. 1966. Sú to najjužnejšie bukové a dubové porasty na Slovensku. Rímskokatolícky kostol vystavaný v r. 1769 je neskorobarokový. Našlo sa tu sídlisko bádenskej kultúry, pohrebisko severopanónskej kultúry a osídlenie z hallštattského a laténského obdobia. V obci existuje významné nalezisko iných kultúr ( ako základy kostola ). Archeologická lokalita Rímske centrum Iža je najväčšia známa stavba z čias Rímskeho impéria v SR. Rímania tu mali opevnený tábor, pevnosť Celemantia a strážnu vežu. Odkryté Castrum Leányvár-Dievči hrad je prístupný verejnosti  predmety a maketa sú uložené v múzeu v Komárne. Kalvínsky kostol je z r. 1871 a rím-kat. je postavený v 70. r. 18. stor. Nájdeme aj pavilón s prameňom minerálnej vody, vytekajúci z hĺbky 220 m, odohrávajú sa tu jazdecké dni. Kamenica nad Hronom leží v Burde tiež. Nachádzajú sa tu PP Burdov a Kamenický sprašový profil. Chránená PP má rozlohu 0,15 hektáru a bola vyhlásená v r. 1984. Nevysoký sprašový profil do 15 m hostí aj hniezdiacich vtákov. Burdov má celkovú rozlohu 364,1 ha a bola vyhlásená v r. 1966. Sú to južne exponované svahy pohoria s dubovými a stepnými spoločenstvami, vyskytuje sa tu ibiš, bociannik, bažanka a i. Rím.-kat. kostol z r. 1734 je barokový. Mesto Štúrovo v blízkosti má necelých 13 tisíc obyv. Leží pri Dunaji, na druhom brehu je maďarský Ostrihom ( hraničný priechod ), kde sídlil uhorský metropolita. Bolo paleolitickou stanicou a sídliskom z neolitu, eneolitu a doby bronzovej. Kontinuálne slovanské osídlenie tu funguje od 7. stor. Prvýkrát bolo písomne doložené v r. 1157. R. 1543 zničili obec i hrad turecké vojská. Obnovené Štúrovo sa vyvinulo pri predsunutom opevnení dunajského mosta. Mestské výsady dostalo až v r. 1724, dlho bolo hospodársky spojené s väčším uhorským mestom.

V sobotu, alebo v nedeľu, čo odvisí od ubytovania sa vydáme do okresného mesta. Hrad Nové Zámky dali postaviť až v r. 1545 na ochranu pred tureckým nebezpečenstvom. Nový a pevnejší hrad vystavali v r. 1573-81 ako šesťuholníkovú modernú vojenskú pevnosť. Dobili ju Turci aj kuruci F. Rákócziho II. Karel VI. rozkázal pevnosť zbúrať, čím vojenský charakter mesta zanikol. Katolícky farský kostol pochádza z r. 1585, kalvínsky z r. 1610, z r. 1631 františkánsky kostol s kláštorom. Ortodoxná synagóga pochádza z 2. pol. 19. stor. Tesárske Mlyňany majú barokový kostol Zvestovania P. Márie, vystavaný v r. 1763 na mieste starého. Arborétum Mlyňany vo Vieske nad Žitavou je botanická záhrada, ktorú v r. 1892 založil dr. Štefan Ambrózy-Migazzi, zhromažďuje domáce i zahraničné dreviny. V r. 1945 sa stala pobočkou Botanickej záhrady UK v Bratislave, dnes SAV a je začlenená do Svetovej asociácie botanických zahrád. Rím.-kat. barokový kostol v obci Belá má centrálnu dispozíciu z r. 1732-50. Obdĺžnikovým presbytériom je spojený s kaštieľom, postaveným v luiséznom slohu v období ako kostol sv. Kríža, ktorý bol postavený v r. 1748-60. Chránený areál Beliansky park sa nachádza v Podunajskej pahorkatine na rozlohe 8,2 ha. Bol vyhlásený v r. 1984 ako starší, historický. V katastri obce Bešeňov sa nachádza prírodná pamiatka Potok Chrenovka. V Podunajskej rovine sa v obrábanej krajine na rozlohe 25,88 ha ukrýva zásahmi neporušený potok s rastlinstvom naň viazaným. Rím.-kat. kostol je barokový z r. 1745. Našlo sa tu osídlenie z mladšej kamennej doby, eneolitu, bronzovej doby, depot z laténskej doby, žiarové pohrebiská z doby rímskej a včasnoslovanskej. V katastri obce Bíňa je PP Bíňanský sprašový profil do 10 m na rozlohe 0,36 ha. Bíňanský rybník je PR na 35,1 ha s ochranou vzácnych vtákov, využívaná sťahovavými druhmi počas ich ťahu. Prvýkrát sa spomína v r. 1135. Archeólogovia tu nalezli opevnený areál na vyše 107 ha z konca 10. stor., rotundu a základy kostola a kláštora aj zvyšky kostola z 11.-12. stor. s hrobmi zo zaniknutej dediny Leánd. V obci Bíňa bolo v r. 1217 založené premonštrátske opátstvo. Kostol Panny Márie a kaplnka Dvanástich apoštolov">Kostol Panny Márie a kaplnka Dvanástich apoštolov je románsky z prvej pol. 13. stor. Je jednoloďový s transeptom a apsídami v závere, obnovený v r. 1683. Renovovaný bol viac razy, záp. priečelie je dvojvežové s predstavaným a rekonštruovaným nartexom. Kaplnka Dvanástich apoštolov je v základe románska rotunda z 12. stor., takisto barokovo obnovená po zničení tureckými vojakmi v r. 1755. Kruhová stavba s 12 nikami a s trpasličou apsidou zaklenuli barokovou kupolou. Rím.-kat. kostol sv. Vojtecha biskupa v obci Dvory nad Žitavou je barokový z 2. pol. 18. stor. Evanjelický kostol augsburského vyznania bol postavený v r. 1880 ako sieňový s predstavanou vežou. Baroková kalvária z 2. pol. 18. stor. má špirálovito umiestnené kaplnky krížovej cesty. Bola vyplienená Turkami a v 2. pol. 17. stor. dočasne spustnutá. Preskúmané je pohrebisko z laténskej doby. Gbelce sú v Podunajskej pahorkatine. Rím.-kat. kostol zo 17. stor. je barokový. NPR Parížske močiare má rozlohu 184 ha, bola vyhlásená v r. 1966. Močaristé území je značne ohrozené činnosťou človeka, nájdeme v ňom hojnosť vodného vtáctva ako je slávik modrák, šašiniarik tenkozobý, volavky, kane, kačice divé, na území bola pozorovaná aj vydra. V obci Kamenný Most je CHPR Čistiny v Podunajskej pahorkatine na rozlohe 17,8 ha. Bola založená v r. 2001, vyskytujú sa tu dochované druhy slanomilných rastlín. Rímskokatolícky kostol z r. 1746 je vystavaný v barokovom duchu. R. 1625 bol v chotári obce uzavretý mier medzi habsburským cisárom Ferdinandom II., Turkami a kurucmi. Obec Kmeťovo sa nachádza v Podunajskej pahorkatine. Chránená prírodná pamiatka Rieka Žitava sa rozprestiera na ploche 1,82 ha. Bola vyhlásená v r. 1990. Ide tu o ochranu neupraveného vodného toku Žitava vrátane jej zachovaných rastlinných aj živočíšnych spoločenstiev. Žitavský luh rekreantom a turistom ponúka vodopád a krásnu lužnú krajinu. Rím.-kat. kostol z konca 18. stor. je klasicistický. Na území mesta Šurany sú dve prírodné rezervácie vhodné pre rekreáciu, pešiu turistiku a budovanie cyklosteziek. PR Veľký les bola založená v r. 1993. Rozprestiera sa na katastri Šuran na rozlohe 21,1 ha. Ide o prírodne zaujímavú časť zachovaného lesa v obrábanej krajine Podunajskej pahorkatiny. Prírodná rezervácia Čierna voda leží na menšej ploche 6,3 ha, bola založená v r. 1986, ide o mŕtve rameno s hojnosťou leknice žltej. Rekreačné stredisko Tona s kúpaliskom priťahuje rekreantov. Barokový katolícky kostol sv. Štefana prvomučenníka bol postavený v druhej pol. 17. stor., secesný kaštieľ je z 1. pol. 20. stor. V decembri 1989 bola odhalená socha M. R. Štefánika. V Nitrianskom Hrádku nájdeme pamätník Hrádockej Venuše a rím.-kat. neogotický kostol z r. 1887. Zaujímavý je nový Kostol Božieho milosrdenstva v časti Kostolný Sek. V katastri je chránené územie mŕtveho ramena rieky Nitry Čierna voda. V obci Komjatice leží na rozlohe 6,5 ha chránený areál Komjatický park. PR Torozlín má 5,4 ha s hniezdy početných vtákov a korytnačkou močiarnou. Farský kostol sv. Alžbety je neskorobarokový, jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria a bočnými kaplnkami. Kostol sv. Petra a Pavla na cintoríne je barokový, kalvária s kaplnkami krížovej cesty je z 20. stor. Kaštieľ pochádza z pol. 18. stor., klasicistická kúria sa nazýva Lekárov dom.

Posledné komentáre -

Reklama:

Reklama:

Burda, Nové Zámky a okolie - informácie k miestu

Reklama

Reklama