Aktívny odpočinok

Partner portálu

Reklama

O nás

Reklama

Do Prešova a Bardejova

Prešovský kraj

V piatok možno príst do Prešova, ktorý ako krajské mesto ponúka veľa možností ubytovania. Večer navštívíme Divadlo Jonáša Záborského alebo Divadlo Alexandra Duchnoviča, ktoré sú zamerané na slovenských, aj rusínskych turistov.
V sobotu sa vydáme smerom na sever, do historického Bardejova. Mesto je centrom Horného Šariša. Tunajší mestská pamiatková rezervácia je v súčasnosti zapísaná do Zoznamu UNESCO, mesto získalo v roku 1986 aj medailu za zvelaďovanie stredovekých pamiatok. Bardejov bol významným sídliskom na krajinskej ceste, ktorá viedla z Uhorska do Poľska. Najrýchejší rozvoj obchodu a remesiel prebehol v 14. až 16. stor., preto je tu veľa gotických a renesančných stavieb. Mešťania zbohatli na výrobe a bieleniu plátna. Začiatok 16. storočí znamená kultúrny rozkvet. Prelom 18. a 19. storočia sprevádza postupná likvidácia hradobného systému. Rímskokatolícky farský kostol sv. Egídia postavili na začiatku 15. storočia a patrí k naším národným kultúrnym pamiatkám. Interiér obsahuje veľký počet umeleckých pamiatok od 15. storočí, ako je oltár sv. Anny, na bočných oltároch je veľa starších malieb, jestvujú tu aj hodnotné sochy. Gotické súsošie Kalvárie je umistnené v triumfálnom oblúku. Exteriér kostola má zachované gotické maľby zo 16. storočia. Kostol sv. Jána Krstiteľa a kláštor františkánov, prv augustiniánov, pochádza z druhej polovice 15. storočia. Pri renesančných úpravách v druhej polovici 17. storočia zaklenuli kostol a postavili tú časť kláštora, do ktorej bol zapojený aj hradobný múr. V r. 1759 kostol a kláštor rozšírili. Vnútorné zariadenie kostola je z druhej polovice 19. storočia-oltáre, organ, kazateľnica a pod. Je tu zachovaná renesančná krížová chodba i klenby na prvom poschodí. Radnicu uprostred námestí postavili okolo roku 1510, v súčasnosti je upravená pre muzeálne účely. Maľby exteriéru pochádzajú z r. 1641. Najcennejšími časťami sú tu architektonické detaily-portály, dekoratívna výzdoba štítov, vstupný arkier, schodisko a tiež trámový strop v radnej sieni. Maľované značky, erby a nápisy dokumentujú spojenie neskorogotickej formy s včasnorenesančnými prvkami, čím je bardejovská radnica prvou stavbou z doby renesancie na našom území. Dnes sú tu umiestnené najhodnotnejšie časti fondov Šarišského múzea. Škola sa pri farskom kostole nachádzala už v stredoveku. Svedčí o tom správa o učiteľovi z roku 1435, ako aj datovanie objavené na prvom poschodí južnej fasády bývalého humanistického gymnázia "ERECTA ANNO 1508". Objekt bol upravovaný v renesancii, preto sa zachovala rímsa s nápisom ANNO DOMINI a mestský znak. V r. 1841 a 1879 upravili stavbu klasicisticky. Sídli tu hudobná škola pomenovaná po bardejovskom hudobnom skladateľovi Vojtechovi Kellerovi. Meštianske domy na troch stranách námestia majú viac či menej zachovaný gotický, renesančný alebo barokový ráz. Sú jedinečným súborom mestskej architektúry na Slovensku. Často sú dvojtraktové, priechodového typu so vstupným portálom, zaujímve sú úpravy fasád. Weinhaus je v jadre mestský hostinec č. 42. Priestranné pivnice slúžili mestu Bardejovu na uskladnenie vína z tokajských viníc. Pozornosť si zasluhuje tvaroslovie okenných šambrán bočnej fasády, ktoré výtvarne súvisí s radničnými renesančnými oknami z dielne majstra Alexia. Mestské hradby so štyrmi bránami sú najzachovalejším mestským opevnením na Slovensku, patrí do európskeho fondu. Západne je židovské suburbium, zvyšok podľa talmudu vybudovaného areálu z konca 18. storočia. Veľku synagógu doplňujú rituálne kúpele, expanzná veža i budova zhromaždenia. V Bardejovských kúpeľoch je najstarší kúpeľný park na Slovensku, jehož premávka trvá už od 18. storočí. Je vyhlásený, preto má medzinárodné renomé a mnoho návštevníkov z cudziny, aj štátnikov a korunovaných hláv. Nachádza sa tu Múzeum ľudovej architektúry Šariša so súborom skanzenu v prírode s ukážkou historických tradícií. Je možno si prezrieť veľmi cenené drevené kostolíky v Harvartove, Fričke a Lukove-Venécii a i. Priťažlivý je bardejovský lesopark. Večer sa vrátime do Prešova, možno sa okúpať v bazéne aj letných kúpaliskách alebo navštívit reštauráciu s programom rusínskej hudby a divadlo.

V nedeľu navštívíme stredovekú časť mesta, známu ako pamiatkovú rezerváciu. Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša pochádza z polovice 14. storočí. Je tu zachovalých veľa gotických architektonických článkov-sieťové klenby, konzoly s maskami, gotické okná s kuržbami. V interiéri sú ďalšie cenné umelecké pamiatky. Hlavný oltár pochádza z roku 1696 a je symbiózou gotického a barokového sakrálneho umenia. V strede má vsadenú gotickú skriňu s plastikami od rezbára J. Wiessa z roku 1490, na štíte oltára sú plastiky anjelov z dielne Majstra Pavla z Levoče zo začiatku 16. storočí. Patrí k najkrajším umeleckohistorickým dielam u nás. V triumfálnom oblúku je umistnené súsošie Kalvárie z roku 1350, zaujímavé sú intarzované patronátne lavice zo začiatku 16. storočí. Evanjelický a. v. kostol postavili v roku 1642. Neskororenesančná stavba kostola je jednoloďovým emporovým typom. Hlavný oltár je novorománsky. Kostol sv. Jozefa a kláštor františkánov existuje od druhej polovice 17. storočia. Zaujímavé sú dve veže, plastickú výzdobu priečelia vytvoril Š. Griming. Krížová chodba je preklenutá renesančnými klenbami. Zaujímavá je prešovská kalvária s kostolom sv. Kríža z roku 1752 nad mestom. Ide o súbor stavieb s dvanástimi kaplnkami jednotlivých zástavok a výjavov. Interiér má iluzívne nástenné maľby z druhej polovice 18. storočí od O. Trtinu. Katedrálny gréckokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa je na juhu mesta, ide o zbarokizovanú gotickú stavbu, ktorú postavili v roku 1754. Bohato štukované priečelie s vežou má plastiky na štíte od J. Hartmanna. Ikonostas pred hlavným oltárom bol zostavený začiatkom 20. storočí. Stredoveká budova kláštora bola v roku 1848 prestavaná na biskupstvo. Budova bývalého evanjelického kolégia je renesančná, má jadro z r. 1666-68 a prístavbu štvrtého krídla. Nadstavali ju o tretie podlažie v romantickej vlne. Do nového krídla bolo vstavané monumentálne schodisko do poschodia. V súčasnosti má ústredný dvor, prízemie má veľké sály preklenuté na stredný stĺp, exteriérová úprava je v novoklasicistickom slohu. Celá budova radnice v radovej zástavbe námestia prešla klasicistickou prestavbou okolo r. 1780. Po veľkom požiari ju o jedno poschodie nadstavali a prefasádovali v duchu baroka. V bočnej vstupnej chodbe je zachovaný gotický sedlový portál. Pri prestavbe dostal Rákócziho dom reprezentačný a palácový charakter. Vznikla veľká vstupná sieň s krížovou hrebienkovou klenbou na stĺpoch. Rekonštrukčné práce v r. 1951-55 vytvorili muzeálne priestory. Priečelie do námestia nesie arkiere a zdobenú atiku, v ktorej je renesančná sgrafitová ornamentika a rastlinná dekorácia. Po stranách námestia sa nachádzajú četné meštianske domy zo 16. a 17. storočia. Neskorogotické budovy sú postavené tesne vedľa seba, typické sú stĺpikové schodiská v strede vstupnej chodby do hĺbky parcely. V domoch je veľa zachovaných architektonických a výtvarných prvkov z raného obdobia ich vzniku, fasády sú ukončené atikami s bohatými výzdobami. V Židovskej ortodoxnej synagóge je Bárkányiho zbierka judaík, Šarišská galéria ponúka zaujímave výtvarné diela. Krajské múzeum Prešov má veľa expozícií o histórii hradu Šariš, etnografické expozície, zbierku historických zbraní a i. V mestskej časti Solivar je kultúrno-historický areál v správe Slovenského technického múzea Košice.

Posledné komentáre -

Reklama:

Reklama:

Do Prešova a Bardejova - informácie k miestu

Reklama

Reklama