Aktívny odpočinok

Partner portálu

Reklama

O nás

Reklama

Čachtice, Nové Mesto nad Váhom, Beckov a Považský Inovec

Trenčiansky kraj

V Pováží je veľa hradov a pekná príroda. Preto už v piatok možno začať výlet u preslávenej ruiny. Mestečkom boli Čachtice od r. 1392. V r. 1847 na katolíckej fare spolok Tatrín uzákonil spisovnú slovenčinu v duchu štúrovskej reformy. V obci je farský kostol sv. Ladislava, v jadru gotický a postavený v r. 1373-90, opevnený r. 1496 a barokovo upravený. Kostol spája s farou unikátny kamenný most, pri stavbe je gotická kaplnka zo začiatku 14. stor. Kaštieľ Draškovičovcov je renesančný a v súčasnosti funguje ako múzeum z dejín mestečka. V Čachtickom krase je 12 jaskýň. Medzi židovské pamiatky patrí malá synagóga, zaujímavá a cenná stavba z r. 1820. Má rozmery 10 krát 12 metrov. Podstata spočíva v tom, že v štyroch rohoch almemoru stáli štyri stĺpy, ktoré členili priveľmi rozsiahly modlitebný priestor. Na stĺpoch boli umiestnené klenby, na nich ďalšie klenby nad celým priestorom, ktoré majú ráz kláštornej. Ďalšie vynikajú veľmi vkusnou maľbou. Baldachýn nad mužskou modlitebňou sa delí na deväť častí, kaziet. Na galériu vedie kryté schodisko. Kijor je vstavaný do múra chrámu a má zaujímavú štýlovú plastiku. Višňové patrí k najmenším obciam na Slovensku. Má však prekrásne okolí, bohaté na faunu a flóru, preteká ňou riečka Dudváh. Obci dominujú zrúcaniny Čachtického hradu, smutne presláveného Alžbetou Báthoryovou. Čachtický hradný vrch je štátnou prírodnou rezerváciou, v okolí sú značené turistické chodníky, ktoré dávajú možnosť pešej turistike, cez obec vedie značená cyklostrasa z Považia smerom do Záhorí. Biele Karpaty leží na moravsko-slovenskom pomedzí. Najnápadnejším javom sú bradlové tvrdoše, ktoré vystupujú z tvrdého reliéfu vo flyši ako skalné až bralné, obyčajne vápencové vrchy. Vyznačujú sa zaujímavými skalnými biocenózami, v ktorých sú rozličnou mierou zastúpené horské chladnomilné i teplomilné rastliny. Niekde nájdeme aj drobné jaskynky a vyvieračky a bradlá v CHPV Krasín, ŠPR Vršatské bradlá, CHN Červenokamenské bradlo, Lednické bradlo, Skalice, podmáčanie je v Debšíne.
V sobotu budeme najprv v meste, kde bývame. Najstarší písomný doklad o Novém Meste nad Váhom je z r. 1263. Na základoch farského kostola vyrástol honosný gotický kostol prepozitúry. Za reformácie vznikla mestská latinská škola ( Ján Abrahamides ). Okrem Turkov znepokojovali mesto protihabsburskí povstalci a cisárske vojská. Za Slovenského štátu odvliekli Nemci do koncentračných táborov 1 450 židovských obyvateľov. Rímskokatolícky kostol je gotický z r. 1414-1423 s románskym jadrom z polovice 13. stor. Zachovala se spodná časť veže. Loď je baroková, prestavaná v r. 1667-1675. Interiér je bohato štukovo vyzdobený s nástennými maľbami. Náhrobný kameň prepošta Jakuba Hašku pochádza z r. 1695, krížová cesta je od J. B. Klemensa z r. 1870. V susednej budove býv. prepoštstva, prestavanej v barokovom štýle, je hodnotný refektár, vedľa kaplnka vyzdobená štukami a nástennými maľbami z r. 1692. Medzi historické pamiatky patrí Mestské múzeum, ktoré sídli v renesančnej budove z r. 1740 na Námestí slobody. Meštianske domy sú renesančné, niektoré s gotickými jadrami. Evanjelický kostol augsburského vyznania postavili v r. 1787. Na Námestí slobody postavili morový stĺp a sochu sv. Floriána, v meste je tiež kaplnka sv. Rochusa, kaplnka sv. Ondreja z 18. stor. a neďaleká prícestná baroková kaplnka zo začiatku 18. stor. Cenný bol rozsiahly židovský cintorín s náhrobníkmi zo 16.-19. stor., dnes z neho však zostalo iba torzo. Medzi židovské pamiatky patrí starobinec Ohel David, solídna stavba, skladajúca sa z dvoch častí. Malá modlitebňa má rozmery 11,8 krát 7,8 m, bohoslužby v nej vykonávali ortodoxní príslušníci obce, je to malá prízemná budova. Nový cintorín je rozsiahly s náhrobky z bieleho alebo šedého mramoru a švédskej žuly.
V sobotu aj v nedeľu možno byť aj v krásných horách v okolí. Najvyšším vrchom Považského Inovca je Inovec ( 1 042 m. n. m. ). Krajinný celok Fatransko-tatranskej oblasti má odolné kremence, vápence a dolomity. Na ne navädzujú tvrdoše, príkrovové skalné steny, stupne, bralnaté stráne ( oblasť Krahulčích vrchov, Marhátu, Podhradia, Beckova ), priťažlivé pre horolezcov a pešiu turistiku. Na menej odolných horninách vznikli eróziou depresie a kotlinky ( Stará a Nová Lehota ), kde sa rekreácia odohráva v tichu lesných údolí ( bučiny ). Zaujímavý je nález pustovne-základov kláštora františkánov v Kňazej doline v Kálnici, v ktorej stál kaštieľ rodiny Pongrácovcov. V strede obce je múzeum z dejín obce, národopisu a divadelníctva. Na začiatku rozsiahlej rekreačnej oblasti Krajná dolina je lyžiarske stredisko s tromi vlekmi, umelým zasnežovaním i osvetlením, známe z usporiadania Majstrovstev sveta v lyžovaní na tráve. Sústava horských ciest ponúka dobré podmienky pre cykloturistiku, je tu ranč Medňanské lúky. Obec Kočovce leží u Nového Mesta n. V. v Považskom Inovci. Medzi pamiatky patrí barokový kaštieľ z r. 1730, neskororenesačný kaštieľ pochádza z r. 1650. Klasicistickú kúriu vystavali v 1. pol. 19. stor. Chránený areál Kočovský park sa nachádza na rozlohe 3,8 ha, vyhlásený bol v r. 1985, starý historický park v areáli kaštieľa je cenný. Beckov sa nachádza na ľavom brehu rieky Váh. Tu sa spájajú prírodné podmienky a architektúra ako ľudské dielo. Skalné bralo je korálovým útesom. V 17. stor. a v prvej pol. 18. stor. sa ukončil vývoj mestečka, ktoré dobre slúžilo k obrane. Hrad je NKP, ako Castrum Blundus ho prvýkrát uvádza notár kráľa Bela III., tzv. Anonymus v maďarskej kronike zo zač. 13. stor., kde použil aj staršie údaje z 11. stor. Prvé pomenovanie bolo Blodinc-Bludinec. Patril do skupiny kráľovských hradov, prístupný je iba z juhu. V 1. pol. 13. stor. bol vybudovaný v S časti brala jednotraktový palác, koncom 13. stor. bolo vybudované aj opevnenie dolného hradu. V 18. stor. už bol opustený a r. 1804 vyhorel. Pod hradom existovali ve stredoveku dve osady. Rímskokatolícky farský kostol sv. Štefana kráľa je situovaný v Z hradbách. Gotická stavba sa spomína v r. 1424, fragmenty ale datujú kostol do staršieho obdobia okolo r. 1400. V prvej pol. 17. stor. patril evanjelickej církvi. Vtedy do lode vstavali okružnú emporu a priestor zaklenuli renesančnou klenbou so štukovými ornamentami. Vežu pristavali k hlavnej fasáde v r. 1770, interiér bol prevážne barokový, hlavný oltár je z konca 17. stor. Na bočnom oltári Panny Márie je v strede umiestnená neskorogotická socha Madony z 15. stor. Kláštor františkánov a kostol sv. Jozefa pestúna je situovaný na J strane námestia pod hradom. Kláštor je dvojpodlažná trojkrídlová stavba obkolesujúca rajský dvor. Barokový komplex postavili v r. 1690 až 1692 na staršom základe. Kostol je jednoloďový, zaklenutý valenou štukovou klenbou s lunetami, interiérové zariadenie je barokové a rokokové. Hlavný oltár pochádza z konca 17. stor., organ z konca 18. stor. Oltár v sakristii vystavali v r. 1740, pričom oltárnu menzu tvorí zamrežovaný hrob s telom rehoľníka-martyra. Šľachta si stavala jednoduché kúrie pristavané z vnútorné strany k opevneniu. Predstavujú dvojpodlažné objekty, v tvare U, s dvorom obráteným do námestia, charakteristickým prvkom sú arkiere a klenuté miestnosti. Fasády upravovali v barokovej a klasicistickej dobe. V býv. Ambrovskej kúrii je zaujímava expozícia múzea dejín beckovského hradu, mestečka a život i dielo významných rodákov obce. Mestské opevnenie prilieha ku skalnatému bralu na S strane. Napája sa na predhradie z J strany a plynule uzatvára osnovu mesta tak, že sa stalo súčasťou predhradia aj hradu. Beckovské mestské opevnenie je staršie ako trenčianské ( po roku 1392 ). Je pomerne vysoké, mohutné, základná výška je zachovaná vo viacerých objektoch, malo dokola vnútornú ochodzu, štrbinové strieľne a ukončené bolo cimburím.

Posledné komentáre -

Reklama:

Reklama:

Čachtice, Nové Mesto nad Váhom, Beckov a Považský Inovec - informácie k miestu

Reklama

Reklama